Lubuskie z budżetem na rok 2018

Radni województwa pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2018. Po autopoprawkach zaplanowano w nim dochody na poziomie 429,3 mln zł, a wydatki na poziomie 481,1 mln zł. Za było 18 radnych, przeciw było 7, jeden wstrzymał się od głosu.

Na sesji obecnych było 26 radnych. Ponadto uczestniczyli m.in. Mirosław Glaz przewodniczący Konwentu Powiatów Woj. Lubuskiego, Ryszard Barański przewodniczący Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Wadim Tyszkiewicz przewodniczący Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, Stanisław Myśliwiec prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Edward Jednoszewski prezes Stowarzyszenia Sołtysów, Jolanta Fedak prezes lubuskich struktur PSL, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut, prof. Zdzisław Wołk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, reprezentujący zielonogórskie środowisko sportu akademickiego.

Najważniejsze zadania:

 • Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL

 • Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – 30 tys. zł

 • Lubuski e-Urząd II – 5,2 mln zł

 • Lubuskie e-Zdrowie – 14,9 mln zł

 • Zakup dwóch pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu; 41,5 mln zł, wkład własny z budżety województwa 3,1 mln zł

 • Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł

 • Odnowy dywanikowe: 3 mln zł

 • Bieżące utrzymanie dróg: 19 mln zł

 • RPO Lubuskie 2020: 28 konkursów; alokacja: 260 mln zł

 • Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł

 • Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł

 • Szpital w Gorzowie: Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł

 • Budowa Bazy HEMS - 2,4 mln zł

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze - Modernizacja budynku – 1 mln zł

 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł

 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł

 • Dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją Regionalnego Centrum Animacji Kultury: 3,1 mln zł

 • Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej: 2,6 mln zł

 • Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł

BUDŻET OBYWATELSKI

 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - 1 mln zł

 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ - 300 tys. zł

 • Program Lubuskie siłownie pod chmurką: 92,6 tys. zł

 • Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł

 • Środki dla organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - 1,9 mln zł

 • Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - 500 tys. zł

 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 950 tys. zł

 • Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł

 • Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych - 400 tys. zł

 • Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 955 tys. zł

 • Program Odnowy Wsi - 800 tys. zł

 • Stypendia:

- Sportowe – 188,2 tys. zł

- Naukowe, twórcze i artystyczne – 73,5 tys. zł

 • Dofinansowanie budowy hali sportowej w powiecie słubickim - 1 mln zł

 • Dotacje dla gmin na renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji - 80 tys. zł

 • Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych - 1,2 mln zł

 

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz