List otwarty do burmistrza Kunta

W związku z informacją o zamiarze likwidacji alei lipowej w Kostrzynie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, zwracamy się z apelem o odstąpienie od planowanej inwestycji ze względu na możliwość naruszenia przepisów o ochronie przyrody, w tym szczególnie o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt . W konsekwencji może nastąpić szkoda w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2007 nr 75 poz 493 ).
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej, w okresie lęgowym ptaków zakazane jest, m.in.:
niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Po zapoznaniu się ze sprawą, wnosimy o ponowne rozpatrzenie konieczności likwidacji alei w związku z planowanym remontem ulicy i budową ścieżki rowerowej na tym odcinku, nie będącej częścią żadnego traktu rowerowego .
Jako świadomi obywatele nie zgadzamy się z tym, aby podczas modernizacji dróg i budowy ścieżek rowerowych likwidowano zielone elementy krajobrazu miasta . Wycinki powinny mieć oczywiste uzasadnienie przy wykorzystaniu maksymalnej ilości możliwości jakie daje sztuka projektowania. 
Aleje są przyrodniczym i kulturowym składnikiem krajobrazu województwa Lubuskiego. Określają tożsamość regionu, i mają też wartości uniwersalne: posiadają istotne dla architektury krajobrazu wartości kulturowe, estetyczne i nad estetyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i turystyczne.
Wraz z unicestwieniem alei następuje trwałe i nieodwracalne niszczenie unikalnego dziedzictwa i krajobrazu Ziemi Lubuskiej.

Konstytucyjnym obowiązkiem samorządów (art. 5 i 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne, krajobraz kulturowy i zabytki są dobrem wspólnym, a dbałość o nie nakazuje art. 82 Konstytucji.
Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wyrażamy zaniepokojenie faktem, że samorządy mimo obowiązków wynikających z Konstytucji wraz z napływem unijnych środków remontują drogi niszcząc na wielką skalę zieleń tworzącą krajobraz kulturowy którego aleje są nieodłącznym elementem. Pomimo, że od kilku lat społeczeństwo apeluje o ochronę zadrzewień przydrożnych i wskazuje przykłady zza zachodniej granicy gdzie wypracowano dobre praktyki zachowania drzew przydrożnych i remontów dróg samorządy nie przywiązują wagi do ochrony alei. W związku z tym projektanci wygrywający przetargi nie są obligowani przez władze do projektowania w taki sposób, aby zachować całkowicie lub w miarę możliwości zadrzewienia przydrożne a władze zdają się nie okazywać należytej uwagi i wykorzystywania wszelkich dostępnych możliwości jakie daje projektowanie. 
Tylko w ubiegłym roku dokonano likwidacji charakterystycznych dla miejscowości alei lipowych w Otyniu, Studzieńcu i Zbąszynku.
Jeśli nic się w tej materii nie zmieni, wkrótce pod pozorem źle pojętego rozwoju nasze województwo straci to, co je wyróżnia na tle innych. 
Należy dołożyć wszelkich starań aby projektować drogi z rozmysłem, wykorzystując wszelkie 
możliwości techniczne i zdrowy rozsądek. Inwestować tam, gdzie rzeczywiście wymaga tego bezpieczeństwo ludzi, ale samorządy muszą dokładać wszelkich starań i współpracować z projektantami w celu zachowania tego unikalnego dziedzictwa i korzystać z doświadczeń krajów które wypracowały dobre metody.
Do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu niezbędna jest współpraca samorządów ze stroną społeczną która często pierwsza zauważa potrzebę i możliwości jego ochrony, tak jak to jest obecnie w przypadku Kostrzyna.


z poważaniem,

Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta 
Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy

Dodaj komentarz

Autor
IP
Email Pokaż email
Komentarz
Jurek
5/17/2017 11:09:41 AM
Jako rowerzysta jestem za budową ścieżek rowerowych, ale ulica Kościuszki jest tak mało ruchliwa że spokojnie zmieszczą się na niej jednocześnie samochody i rowery.